A0;2 և Q28;2 ծայրակետերով AQ վեկտորը տեղադրիր կոորդինատների սկզբնակետում: Գտիր առաջացած OZ վեկտորի վերջնակետի կորրդինատները:
 
Պատասխան՝ Zi;i