Rombs_vekt_starp.png
 
60° սուր անկյունով \(ABCD\) շեղանկյան կողմերի վրա տեղադրված են BA և BC վեկտորները: Գտիր վեկտորների BA \(+\) BC գումարի մոդուլը, եթե շեղանկյան կողմի երկարությունը 16 սմ է:
 
Պատասխան՝ BA+BC=ii