Վեկտորների գումարման զուգահեռագծի կանոնը
Դիցուք տրված են a և b վեկտորները, որոնք համագիծ չեն (տարագիծ են):
 
a և b վեկտորները տեղադրենք միևնույն կետից և կառուցենք զուգահեռագիծ, որի կողմերըa և b վեկտորներն են:
a և b վեկտորների ընդհանուր սկզբնակետից դուրս եկող և զուգահեռագծի անկյունագիծը հանդիսացող c վեկտորը հավասար է  a և b վեկտորների գումարին:
 
Գրում ենք այսպես՝ a+b=c կամ AB+AD=AC
 
Վեկտորների գումարման այս կանոնը կոչվում է զուգահեռագծի կանոն:
 
Քանի որ DC=AB=b, ապա a+b=AD+DC=AC=c
 
Տեսնում ենք, որ a և b վեկտորները գումարելիս եռանկյան և զուգահեռագծի կանոններով՝ ստանում ենք միևնույն c վեկտորը:
Ուստի վեկտորների գումարման երկու եղանակները համարժեք են:
Վեկտորների գումարման զուգահեռագծի կանոնը հաճախ է կիրառվում ֆիզիկայում, օրինակ՝ երկու ուժերի գումարը որոշելիս:
1. Ցանկացած a և b վեկտորների համար տեղի ունի a+b=b+a հավասարությունը (գումարման տեղափոխական օրենքը):
 
2. Ցանկացած a, b, c վեկտորների համար տեղի ունի a+b+c=a+b+cհավասարությունը (գումարման զուգորդական օրենքը):
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի.Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: