Տրված է \(KLMN\) զուգահեռագիծը: \(KA\)\(=\)\(AB\)\(=\)\(BN\)
 
Նշանակենք ML=z և MN=v
 
MA վեկտորն արտահայտիր z և v վեկտորների միջոցով:
 
wb.png
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: