Trijst_vidusl.png
 
\(ABC\) հավասարակողմ եռանկյան մեջ նշված են և իրար են միացված կողմերի միջնակետերը:
Ո՞ր վեկտորով տեղափոխման արդյունքում է B1A1C եռանկյունը տեղափոխվում AC1B1 եռանկյանը:
 
Ընտրիր ճիշտ վեկտորները: