Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Զանգվածն արտահայտել տոննաներով 2Մ.
2. Հավասարակշռել կշեռքի նժարները 3Մ.
3. Որոշել սայլակների արագությունը 4Մ.
4. Որոշել, թե ո՞ր մարմինն է ավելի իներտ 5Մ.