Ինչի՞ է հավասար 7×6×4 մ չափեր ունեցող սենյակի օդի զանգվածը:
  
Օդի խտությունն ընդունել \(ρ = 1.29\) կգ/մ³:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:

Պատասխան՝ սենյակի օդի զանգվածը  կգ է: