Նշի՛ր, թե թվարկվածներից որո՞նք են պատկանում «ֆիզիկական մարմին» հասկացությանը:
  
Նշել ճիշտ տարբերակը՝