170 գ  սպիրտի այրումից անջատված էներգիայով ջուրը տաքացրին 80°C-ով: Օգտվելով աղյուսակից, հաշվի՛ր, թե որքա՞ն էր ջրի զանգվածը: Էներգիայի կորուստներն անտեսել: Ջրի տեսակարար ջերմունակությունը \(4200\) Ջ/(կգ\(·°C\)):
 
Պատասխանը կլորացրու՛ հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  կգ:

Screenshot_3.png