Նույն չափերի 0.028  Օմմմ2մ տեսակարար դիմադրությամբ ալյումինե և 0.5 Օմմմ2մ տեսակարար դիմադրությամբ կոնստանտանե հաղորդալարերը միացված են շղթային հաջորդաբար:
 
Ինչի՞ է հավասար նույն ժամանակամիջոցում առաջին և երկրորդ հաղորդալարերում անջատված ջերմաքանակների հարաբերությունը:
 
Պատասխանը գրել հարյուրերորդականի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝