Իրարից 4 մ հեռավորության վրա գտնվող \(A\) և \(B\) կետերում ամրացված են համապատասխանաբար qA \(=\) −2 մկԿլ և qB \(=\) 4 մկԿլ լիցք ունեցող գնդեր:
 
Որոշել նրանց մեջտեղում՝ \(O\) կետում, տեղադրված qo \(=\)  4 մԿլ լիցքի վրա ազդող արդյունարար ուժի մեծությունը:
 
Պատասխանը կլորացնել տասնորդականի ճշտությամբ:
 
Screenshot_3.png
 
Պատասխան՝  Ն: