Տրված բանաձևերից ո՞րն է հանդիսանում եռանկյունաչափական հավասարում: