Հաշվիր sin2x-ը, եթե cos2x=213
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝ sin2x=i