Լուծիր x+14<x12 անհավասարումը:

Եթե ծայրակետերից որևէ մեկը հավասար է անվերջության, ապա տեղադրիր «-ան» կամ «+ան»:

Պատասխան՝ xi;i