Կամայական \(a , b > 0\) թվերի և \(x, y\) իրական թվերի համար տեղի ունեն հետևյալ հատկությունները՝
 

1.axay=ax+y2.axay=axy3.axbx=abx4.axbx=abx5.axy=axy

6. Եթե \(a > 1\) և \(x >\ y\), ապա ax>ay

7. Եթե \(0 < a < 1\) և \(x > y\), ապա ax<ay

Օրինակ
ա) Հաշվենք 328 արտահայտության արժեքը:
  
Լուծում:
 
328=328==316=34=134=19
 
բ) 54x+21036x+3 արտահայտությունը ներկայացնենք \(2\)-ի աստիճանի տեսքով:
  
Լուծում:
  
54x+21036x+3=554x101036x=1225100x==1214x=2122x=212x
Աղբյուրները

Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: