Որոշիր քանորդն ու գտիր ստացված թվի համալուծը:
 
Պատասխանը գրիր \(z = x + yi\) տեսքով:
 
-252+42i:6¯=iiii