Տրված է, որ z=134: Որոշիր թվի համալուծի և համալուծի համալուծի մոդուլները:
 
Պատասխան՝
 
z¯=iz¯¯=i