Կոմպլեքս հարթության վրա վերցված է \(A\) կետը և նրան համապատասխանող \(z = a + bi\) կոմպլեքս թիվը:
 
կօօ.png
 
Նայիր նկարին և որոշիր \(z\) թվի ու նրա համալուծի մոդուլները:
 
Պատասխան՝
 
z=iz¯=i