Վերլուծիր արտադրիչների՝ 15g(p+2)p2
 
Պատասխան՝  (pii)(igii)