Վերլուծիր արտադրիչների՝ x3+5x24x20:
 
(\(+\) և \(-\) նշանները տեղադրիր առանձին պատուհաններում).
  
(xii)(x2ii)