Բազմության գաղափարը
Բազմությունը որևէ առարկաների, իրերի, գաղափարների հավաքածու է, որոնք կոչվում են այդ բազմության տարրեր:
Սովորաբար բազմությունը նշանակում են լատինական այբուբենի մեծատառերով՝ \(A, B, C,..., \)իսկ բազմության տարրերը՝ նույն այբուբենի փոքրատառերով՝ \(a,b,c,...:\)
 
Բազմությունը բաղկացած է տարրերից. դա գրում են ձևավոր փակագծերի միջոցով՝ A=a1;a2;...;an
Եթե \(a\)-ն \(A\) բազմության տարր է, ապա ասում են՝ «\(a\)-ն պատկանում է \(A\)-ին» և գրում  պատկանելիության նշանի միջոցով՝ aA:  նշանը ցույց է տալիս, որ տարրը չի պատկանում բազմությանը:
 
Օրինակ՝ 8 նշանակում է, որ \(-8\) թիվը չի պատկանում բնական թվերի բազմությանը:
 
Բազմության տարրերի հերթականությունը կարևոր չէ:
 
Օրինակ՝ a,b,cևc,b,a բազմությունները նույն են, կամ հավասար են:
Երկու բազմություններ անվանում են հավասար, եթե նրանք բաղկացած են միևնույն տարրերից:
Ոչ մի տարր չպարունակող բազմությունը անվանում են դատարկ բազմություն և նշանակում են  նշանով:
Վերջավոր թվով տարրերից բաղկացած բազմությունը կոչվում է վերջավոր բազմություն:
Օրինակ՝ մեկ \(a\) տարրից բաղկացած A=a բազմությունը վերջավոր է:
Բնական թվերի ={1,2,3,4,5...} բազմությունը վերջավոր չէ կամ անվերջ է: 
 
Դիտարկենք բազմությունների տրման եղանակները:
Նկարագիրը բառերով
Նկարագիրը տարրերի տրման միջոցով
Տասնորդական համակարգի նիշեր
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Լատինական այբուբենի առաջին չորս տառեր
{a,b,c,d}
(x+5)(x9)=0 հավասարման արմատներ
{−5;9}
Բնական թվերի բազմություն
={1,2,3,4,5...}
\(10\)-ից մեծ թվերի բազմություն
x;x>10
 
Բազմության տարրերից, տարբեր խմբավորումներով, կարելի է կազմել նոր բազմություններ:   
 
Օրինակ՝ ,Ω, երեք տարրանոց բազմությունից կարելի է կազմել մեկ և երկու տարրանոց ենթաբազմություններ՝ ,Ω,,,Ω,Ω,,,
Եթե \(A\) բազմության ցանկացած տարր հանդիսանում է նաև \(B\) բազմության տարր, ապա ասում են, որ \(A\)-ն \(B\) բազմության ենթաբազմություն է և գրում են՝ AB
Մասնավորապես՝ բազմությունը իր ենթաբազմությունն է՝ AA
 
Ուշադրություն
Չխառնես  և  նշանները:
Օրինակ՝ այս 30,1,2,3,4,5 գրառումը ճիշտ է, քանի որ \(3\) թիվը հանդիսանում է 0,1,2,3,4,5 բազմության տարր: Իսկ 30,1,2,3,4,5 գրառումը ճիշտ չէ՝ ձախ մասում թիվ է, իսկ պետք է բազմություն լինի:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: