Որոշիր y=3x+4 գծային ֆունկցիայի \(k\) և \(b\) գործակիցները:
 
Պատասխան՝
 
\(k =\) ,
\(b =\)