Արդյո՞ք (zm)(z+m)+(8kz)(8k+z)+(m8k)(m+8k)=0 հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորի՛ր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է՝
Հավասարությունը  նույնություն: