Արդյո՞ք (r3)(r+7)13=(r+8)(r4)2 հավասարությունը հանդիսանում է նույնություն: Հիմնավորիր:
 
Նույնական ձևափոխություններից հետո ձախ մասում ստացվում է՝ ii+iri արտահայտությունը:
 
Հավասարությունը  նույնություն: