Նման անդամների միացում
Գումարել և հանել կարելի է միայն նման միանդամները:
Ոչ զրոյական միանդամներն անվանում են նման, եթե կատարյալ տեսքի բերելուց հետո դրանք իրար հավասար են կամ տարբերվում են միայն իրենց գործակիցներով:
Նման միանդամները գումարելիս կամ հանելիս պետք է կատարել հետևյալ գործողությունները.
 
1. գումարել կամ հանել միանդամների գործակիցները,
2. տառերով արտադրիչները չփոփոխել:
 
2x3+3x3=5x3ska.PNG
4ab2ab2=3ab2sattt.PNG
Նման միանդամների գումարը հավասար է մի միանդամի, որը նման է դրանցից յուրաքանչյուրին և գործակիցը հավասար է այդ միանդամների գործակիցների գումարին:
Օրինակներ՝
 
3a2b+2a2b=(3+2)a2b=5a2b, 5x3y2+(2)x3y2=(52)x3y2=3x3y2
Նման միանդամների տարբերությունը հավասար է մի միանդամի, որը նման է դրանցից յուրաքանչյուրին և գործակիցը հավասար է այդ միանդամների գործակիցների տարբերությանը:
Օրինակ՝ 2x4y7x4y=(27)x4y=5x4y:
Նման միանդամների գումարի փոխարինումը նրանց գումար հանդիսացող միանդամով անվանում են նման անդամների միացում:
Ուշադրություն
Հաճախ նման անդամների միացում կատարելիս պետք է լինում փակագծերը բացել:
Եթե փակագծից առաջ կանգնած է մինուս նշանը, ապա փակագծերը բացելիս միանդամի գործակցի նշանը փոխվում է: 
Օրինակ՝  (0,6p3k)=0,6p3k:
 
Ուշադրություն
Միանդամների գումարման կամ հանման ժամանակ պետք է հիշել, որ՝
- չի կարելի գումարել կամ հանել այնպիսի միանդամներ, որոնց փոփոխականների արտադրյալները տարբերվում են,
- հակադիր միանդամների գումարը հավասար է \(0\)-ի:
Օրինակ՝ միանդամների այս 3uv2uv2 հանումը չի կարելի կատարել, քանի որ փոփոխականների արտադրյալները տարբերվում են իրարից (միանդամները նման չեն):
 
12b3c12b3c=0, քանի որ հակադիր միանդամների գումարը միշտ հավասար է \(0\)-ի:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: