Համեմատիր \(A =\)30 ·10-3 և \(B =\)3 ·10-2 արտահայտությունների արժեքները:
 
Պատասխանում օգտագործիր \(>\), \(<\) կամ \(=\) նշանները:
 
Պատասխան՝ \(A\)\(B\)