Միանուն անհավասարությունների բազմապատկումը
Եթե \(a -ն, b -ն, c -ն, d -ն\) դրական թվեր են և \(a>b\),\(c>d\), ապա \(ac>bd\)
Եթե դրական ձախ և աջ մասերով միանուն անհավասարումները բազմապատկել, ապա կստացվի միանուն անհավասարություն (նշանը չի փոխվի):
Դիտարկենք երկու օրինակ:
Օրինակ
1. Գիտենք, որ  \(x < 5\)  և  \(y < 11\)
 
Գնահատենք  \(xy\) -ը:
 
Բազմապատկելով միանուն անհավասարությունները, ստանում ենք՝
 
x<5y<11ׯxy<511xy<55
 
2. Գիտենք, որ \(1,2<x<1,3\) և \(2<y<3\)
 
Գնահատենք՝ \(xy\) -ը:
 
Բազմապատկելով միանուն անհավասարությունները, ստանում ենք միանուն անհավասարություն (նշանները չեն փոխվում)՝
 
1,2<x<1,32<y<3ׯ1,22<xy<1,332,4<xy<3,9
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: