Անհավասարության աստիճան բարձրացնելը
Եթե \(a\) և \(b\) թվերը դրական են \(a<b\), ապա an<bn, որտեղ \(n\) -ը բնական թիվ է:  
Եթե դրական ձախ և աջ մասերով միանուն անհավասարումները բարձրացնել միևնույն բնական աստիճանի, ապա կստացվի միանուն անհավասարություն (նշանը չի փոխվի):
Օրինակ
1. Քանի, որ 2<3, ապա քառակուսի բարձրացնելով, ստանում ենք ևս մեկ ճիշտ անհավասարություն՝ 
 
22=4,32=94<9
 
2. Գնահատենք \(a\) սմ կողմով քառակուսու մակերեսը, որտեղ \(1,1 < a < 1,2\)
 
\(a\) կողմով քառակուսու մակերեսը հաշվում ենք S=a2 բանաձևով:
 
Քառակուսի բարձրացնենք \(1,1 < a < 1,2\) կրկնակի անհավասարության երկու կողմերը՝
 
1,12<a2<1,22,1,21<a2<1,44,1,21<S<1,44
 
Ստացանք, որ քառակուսու մակերեսը մեծ է \(1,21\) սմ -ից և փոքր է \(1,44\) սմ -ից:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: