Միանուն և կրկնակի անհավասարումներ
\(a>b\) և \(c>d\) կամ  \(a<b\) և \(c<d\) անհավասարությունները (միևնույն նշանի) կոչվում են միանուն:
\(a>b\) և \(c<d\) կամ  \(a<b\) և \(c>d\) անհավասարությունները (հակառակ նշանի) կոչվում են հականուն:
Օրինակ
\(x>-5\) և \(y>17\) անհավասարությունները միանուն են, իսկ \(x< - 5\) և \(y>17\) անհավասարությունները՝ հականուն:
Քանի, որ անհավասարումների լուծումները սովորաբար անվերջ թվով են, ապա դրանք դուրս գրել հնարավոր չէ: Լուծումները նկարագրելու համար հաճախ օգտագործում են գծագրեր և նշանակումներ:  
 
Օրինակ, դա կարելի է անել թվային առանցքի վրա լուծումների միջակայքը պատկերելով և օգտագործելով պատկանելիության  նշանը:
 
\(x > a\) անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝
 x_ass_tpL.PNG
x(a;+) 
  
xa անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝
 x_ass_ppL.PNG
 x[a;+)
 
xa անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝
 x_ass_ppM.PNG
 x(;a]
 
\(x < a\) անհավասարման լուծումները պատկերում են այսպես՝ 
 
 x_ass_tpM.PNG
 x(;a)
 
Եթե միաժամանակ տեղի ունեն երկու պայման՝  \(x>a\) (xa) և \(x<b\) (xa), ապա ասում են, որ տրված է կրկնակի անհավասարում և գրում են՝  \(a<x<b\)
\(a< x <b\) կրկնակի անհավասարմանը բավարարող \(x\) թվերի բազմությունը կարելի է պատկերել թվային առանցքի վրա:
 
է.png
 
Կրկնակի անհավասարումը կարդում ենք մեջտեղից՝ \(x\) -ը մեծ է \(a\) -ից, բայց փոքր է \(b\) -ից:
 
Օրինակ՝ 47,2<x<47,3 կարդում ենք՝ \(x\) -ը մեծ է \(47,2\) -ից, բայց փոքր է \(47,3\) -ից:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: