Հանդիսանում է արդյո՞ք \((2;1)\) թվազույգը հետևյալ համակարգի լուծում:
 
2x+11y=15,10x11y=9: 
 
Պատասխան՝ \((2;1)\) թվազույգը  համակարգի լուծում: