Ընտրիր x+y=15 հավասարմանը բավարարող բնական թվերի զույգ: