Ընտրիր այն հավասարումը, որին բավարարում է \((2;1)\) թվազույգը: