Գտիր x2+x+1x31254x+24125x3 արտահայտության արժեքը, երբ \(x = \)10
  
Պատասխանը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով: 
 
Պատասխան` ii