Որոշիր, թե արդյո՞ք նույնություն է՝ xpp2x2p2=x+p2xpxp2x+ppxp հավասարությունը:
 
Ձախ մասը ձևափոխելով ստանում ենք (ընտրիր ճիշտ տարբերակը 
 
Աջ մասը ձևափոխելով ստանում ենք (ընտրիր ճիշտ տարբերակը
Այս հավասարումը նույնություն :