y=x2ֆունկցիայի գրաֆիկը
  
Դիտարկենք y=x2 ֆունկցիան և կառուցենք նրա գրաֆիկը:
\(x\) անկախ փոփոխականին տանք մի քանի արժեքներ և հաշվենք ֆունկցիայի արժեքը՝ \(y\) -ը այդ դեպքերում (y=x2 բանաձևով):
 
Եթեx=0,ապաy=02=0,եթեx=1,ապաy=12=1,եթեx=2,ապաy=22=4,եթեx=3,ապաy=32=9,եթեx=1,ապաy=12=1,եթեx=2,ապաy=22=4,եթեx=3,ապաy=32=9
 
Կազմեցինք հետևյալ աղյուսակը:
\(x\)\(0\)\(1\)\(2\)\(3\)\(-1\)\(-2\)\(-3\)
\(y\)\(0\)\(1\)\(4\)\(9\)\(1\)\(4\)\(9\)
 
\(xOy\) կոորդինատային հարթության վրա կառուցենք ստացված 0;0;1;1;2;4;3;9;1;1;2;4;3;9 կետերը: Այս կետերը գտնվում են որոշ կորի վրա: Սա հենց y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկն է:
parabola.png
y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը անվանում են պարաբոլ:
Թվարկենք գրաֆիկից բխող պարաբոլի մի քանի հատկություններ:
 
Ուշադրություն
1) \(y\) -երի առանցքը հանդիսանում է y=x2 պարաբոլի համաչափության առանցք: Համաչափության առանցքը պարաբոլը բաժանում է երկու մասի, որոնք անվանում են պարաբոլի ճյուղեր:
2) Համաչափության \(y\) -երի առանցքը պարաբոլը հատում է որոշակի կետում: Դա այն կետն է, որտեղ միանում են պարաբոլի երկու ճյուղերը: Դա \((0;0)\ կետն է: Այն անվանում են պարաբոլի գագաթ:
Սովորաբար, ասում են, որ աբսցիսների առանցքը շոշափում է պարաբոլը:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 8-րդ դասարան, Անտարես, 2012: