Բազմանդամը միանդամի վրա բաժանելու համար պետք է բազմանդամի յուրաքանչյուր անդամ բաժանել տրված միանդամի վրա և գումարել ստացված արդյունքները:
ab+ac:a=ab:a+ac:a=aba+aca=b+c
Օգտակար է հիշել, որ միևնույն հիմքով աստիճանները բաժանելիս նրանց աստիճանացույցները հանվում են՝
aman=am:an=amn
1. 
  28a5+14ab:7=28a5:7+14ab:7==428a571+214ab71=4a5+2ab
 
 
2.
    5x3y3x4:x2=5x3y:x23x4:x2==5x32y3x42=5x1y3x2=5xy3x2
 
3.
    10x4y5x2y2:5x2y=10x4y:5x2y5x2y2:5x2y==210x4y15x2y15x2y215x2y==2x4:x2y2:y=2x42y21=2x2y1=2x2y
 
4.
    10a10+0,8a8b2a7b3:2a7==10a10:2a7+0,8a8b:2a72a7b3:2a7==510a102a7+0,40,8a8b2a72a7b32a7==5a107+0,4a87bb3=5a3+0,4abb3
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013