Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ռացիոնալ անհավասարում (հայտարարում թիվ է) 2Մ.
2. Անհավասարությանը բավարարող թվերը 3Մ.
3. Ռացիոնալ անհավասարում (հայտարարում երկանդամ է) 5Մ.
4. Աջ մասում մեկ է 5Մ.