Հայտնի է, որ an հաջորդականությունը խիստ աճող է:

Համեմատիր an հաջորդականության անդամները:

Տեղադրիր «\(<\)» կամ «\(>\)» նշանը:
  
a2n+2ia2n+1