Դիտարկենք  xa2+yb2=r2   \(x\)  և  \(y\) երկու անհայտներով \(2\)-րդ աստիճանի հավասարումը: 
xa2+yb2=r2 հավասարման գրաֆիկը \((a; b)\) կենտրոնով և \(r\)  շառավիղով շրջանագիծ է:
48_t03(1).png 
 
Կառուցենք  x+12+y32=4  հավասարման գրաֆիկը:
 
Հավասարումը գրենք  x12+y32=22 տեսքով:
 
Կառուցենք \((-1;3)\) կենտրոնով և \(2\) շառավիղով շրջանագիծը:
 
 48_t03(2).png
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013