Թվերի հետևյալ զույգերից ո՞րն է հանդիսանում  x2+a2=1a2x=1  համակարգի լուծում: