Տրվածներից ո՞րն է անկատար դերբայ: Նշի՛ր տվյալ անկատար դերբայի կազմությունը՝ պարզ կամ սոսկածանցավոր:
 
 
Կազմությունը՝