Բերվածներից ո՞րն է ապակատար դերբայ: Նշի՛ր դրա կազմությունը՝ պարզ, սոսկածանցավոր, պատճառական, բազմապատկական կամ կրավորական:
 
 
Կազմությունը՝