Նշված դերբայի համար ընտրի՛ր դերբայի տեսակը և բայի կազմությունը:
 
կառուցված
Դերբայի տեսակը՝ , բայի կազմությունը՝