Նշված շարքում ինչպիսի՞ դերբայ չկա՝ անորոշ, ենթակայական, հարակատար, համակատար:
 
պարզել
վազող
լսելիս