Տրված հարակատար դերբայներից յուրաքանչյուրից կազմի՛ր համակատարը:
 
1.փախած  համակատարը՝  
                                              
2.թարմացած  համակատարը՝