Հետևյալ անորոշ դերբայներից յուրաքանչյուրից կազմի՛ր հարակատարը և նշի՛ր սեռը:
 
1.փախչել
Հարակատարը՝ , սեռը՝
                                              
2 .մոտեցվել
Հարակատարը՝ , սեռը՝