Բարդության աստիճանը
00:09:00
1. Սպորավորների բազմազանությունը և տարածվածությունը 1Մ.
2. Սպորավորների սերունդների հերթագայությունը 4Մ.
3. Մամուռների կառուցվածքային առանձնահատկությունները 5Մ.