Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորության ներկայացուցիչները 3Մ.
2. Բազմաբջիջ կենդանիների հիմնական կարգաբանական խմբերը 5Մ.
3. Անողնաշարավոր և ողնաշարավոր կենդանիներ 1Մ.