Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Լճախխունջի կենսագործունեության յուրահատկությունները 3Մ.
2. Փափկամարմինների բազմազանությունը 6Մ.
3. Փափկամարմինների հիմնական ներկայացուցիչները 1Մ.
4. Օղակավոր որդերի և փափկամարմինների համեմատական բնութագիրը 4Մ.