Ավարտիր նախադասությունը (ստորակարգ, թե՞ բարձրակարգ).
 
Ներկայացված է  բույսերի ենթաթագավորությանը պատկանող օրգանիզմ:
 
02_fHibgOK.jpg
Աղբյուրները
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1008348/fe446acf-3761-4c5f-aa6a-2fa663998ca7/orig